Tags Tăng trưởng

Tag: Tăng trưởng

Tăng trưởng GDP 5 năm tới đạt 6,5% – 7%/năm

Theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đến năm 2025, phấn đấu GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD Văn phòng...

Most Read