Tags Lai dắt

Tag: Lai dắt

Nghề biển…

Khi bão hay áp thấp nhiệt đới hình thành, thường sẽ xuất hiện nhiều cá đi theo đàn. Phần sẽ tìm chỗ trốn, phần bị...

Most Read