Tags Đặc biệt

Tag: Đặc biệt

‘Trung ương thông qua trường hợp đặc biệt với số phiếu rất cao’

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Trung ương đã thông qua một số trường hợp "đặc biệt" và danh sách đề cử các...

Tiền lệ “trường hợp đặc biệt” ở trung ương khóa XII

Ở Đại hội Đảng lần thứ XII, 5 người được giới thiệu là “trường hợp đặc biệt”. Bốn người trúng cử gồm Tổng bí...

Most Read