Tags Đảng

Tag: Đảng

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế-xã hội

Thứ trưởng Trần Quốc Phương mong muốn văn kiện Đại hội XIII sẽ là một tài liệu gốc mang tính “mở đường," Đảng đề...

Đại hội XIII của Đảng: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước

Sáng 26/1, Đại hội XIII của Đảng chính thức khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp...

Chùm ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Trung ương 14

Sáng 14-12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại...

Most Read